१० तस्बिरमा हेर्नुहोस् राष्ट्रपतिकी छोरी निशाकुशुमको विवाह

काठमाडौँ, ३ माघ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी कान्छी सुपुत्री डा निशाकुसुम भण्डारीको शुभ विवाह आज सम्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा इन्जिनियर अभिषेक यादवलाई भण्डारीले बिहान १० बजे स्वयम्वरको माला लगाइदिनुभयो ।

विवाह समारोहका लागि दुलहा आफ्ना पिता इन्जिनियर मुनीलाल, माता सांसद किरण यादवलगायत आफन्तका साथ शीतल निवास आउनुभएको थियो । विवाह समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारी एवम् उहाँका परिवार र आफन्तजनको सहभागिता थियो ।

सो अवसरमा शुभकामना एवम् आशीर्वाद दिन परिवारजन, आफन्तजन तथा आमन्त्रित महानुभावको समेत उपस्थिति थियो ।

ljjfx d08kdf /fi6«klt ljBfb]jL e08f/LsL ;'k'qL 8f lgzfs';'d e08f/L tyf ls/0f ofbjsf ;'k'q clez]s ofbj . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

z'e ljjfx /fi6«kltsL sfG5L ;'k'qL 8f lgzfs';'d cfˆgf] j/nfO{ cf}F7L nufpFb} . ;f}hGoM /fi6«kltsf] sfof{no
3

????????????????????????????????????

zLtnlgjf;l:yt /fi6«klt lgjf;df cfof]lht /fi6«klt ljBfb]jL e08f/LsL ;'k'qL 8f lgzfs';'d e08f/Lsf] z'e ljjfxsf cj;/df j/jw'nfO{ awfO{ tyf z'esfdgf lbb} pk/fi6«klt gGbaxfb'/ k'g  . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

img_5472

zLtnlgjf;l:yt /fi6«klt lgjf;df cfof]lht /fi6«klt ljBfb]jL e08f/LsL ;'k'qL 8f lgzfs';'d e08f/Lsf] z'e ljjfxsf cj;/df j/jw'nfO{ awfO{ tyf z'esfdgf lbb} g]kfnL sfFu|];sf jl/i7 g]tf /fdrGb| kf}8]n . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

img_5550

ljjfx ;df/f]x /fi6«kltsL sfG5L ;'k'qL 8f lgzfs';'d e08f/Lsf] zLtn lgjf;df ljjfxf]T;j ;df/f]x . ;f}hGoM /fi6«kltsf] sfof{no
????????????????????????????????????

Leave A Reply

Your email address will not be published.