तस्बिरमा यस्तो देखियो राप्रपाको विरोध प्रदर्शन, प्रहरीद्वारा लाठी चार्ज र अश्रुग्यास प्रहार

k|x/L;Fu em8k 3fOt] sfo{stf{sf] ;fydf g]tf /f0ff cfˆgf] kf6L{sf] ljwfgaf6 lxGb" /fi6« / ;+j}wflgs /fh ;+:yf;DaGwL zAbx? x6fOPsf] lj/f]wdf lgjf{rg cfof]u cufl8 ;f]daf/ ePsf] k|bz{gdf k|x/L;Fusf] em8kdf 3fOt] sfo{stf{sf] ;fydf g]tf kz'klt zDz]/ /f0ff . tl:a/M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

विधानबाट हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्था हटाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सोमबार निकालिएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँग सामान्य झडप ePsf] lyof] । तस्बिरः रोशन सापकोटा, रासस
विधानबाट हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्था हटाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सोमबार निकालेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँग झडप हुदाँ सो पार्टीका कार्यकर्ताले प्रहार गरेको इँटा लागेर घाइते भएका सुरक्षाकर्मीलाई उठाएर लग्दै सुरक्षाकर्मीहरु । तस्बिरः रोशन सापकोटा, रासस

ec_rpp

58cf8d6294b25

58cf93da75990