तस्बिर हेरौं, चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालको व्यस्तता

k|d bfxfn yfªsf lrqsf] cjnf]sg Pl;ofsf nflu af]cfcf] d~rsf] jflif{s ;Dd]ngdf efu lng xfOgfg k|fGtsf] af]cfcf] k'Ug'ePsf k|wfgdGqL k'iksdn bfxfn …k|r08Ú z'qmaf/ yfªsf lrqsf] cjnf]sg ub}{ . tl:a/ M ;f}hGo–k|wfgdGqLsf] lghL ;lrjfno, /f;;
प्रम दाहाल थाङका चित्रको अवलोकन : एसियाका लागि बोआओ मञ्चको वार्षिक सम्मेलनमा भाग लिन हाइनान प्रान्तको बोआओ पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ शुक्रबार थाङका चित्रको अवलोकन गर्दै । तस्बिर : सौजन्य–प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय, रासस

k|d bfxfn yfªsf lrqsf] cjnf]sg Pl;ofsf nflu af]cfcf] d~rsf] jflif{s ;Dd]ngdf efu lng xfOgfg k|fGtsf] af]cfcf] k'Ug'ePsf k|wfgdGqL k'iksdn bfxfn …k|r08Ú z'qmaf/ yfªsf lrqsf] cjnf]sg ub}{ . tl:a/ M ;f}hGo–k|wfgdGqLsf] lghL ;lrjfno, /f;;

प्रम दाहाल थाङका चित्रको अवलोकन : एसियाका लागि बोआओ मञ्चको वार्षिक सम्मेलनमा भाग लिन हाइनान प्रान्तको बोआओ पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ शुक्रबार थाङका चित्रको अवलोकन गर्दै । तस्बिर : सौजन्य–प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय, रासस

k|d bfxfn;Fu lzi6frf/ e]6jftf{ Pl;ofsf nflu af]cfcf] d~rsf] jflif{s ;Dd]ngdf efu lng xfOgfg k|fGtsf] af]cfcf] k'Ug'ePsf k|wfgdGqL k'iksdn bfxfn …k|r08Ú;lxtsf] g]kfnL k|ltlglw d08n;Fu rLgsf pkk|wfgdGqL emfª uf]nL;lxtsf] k|ltlglw d08nn] lzi6frf/ e]6jftf{ ub}{ . tl:a/ M ;f}hGo–k|wfgdGqLsf] lghL ;lrjfno, /f;;

प्रम दाहालसँग शिष्टाचार भेटवार्ता : एसियाका लागि बोआओ मञ्चको वार्षिक सम्मेलनमा भाग लिन हाइनान प्रान्तको बोआओ पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहितको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलसँग चीनका उपप्रधानमन्त्री झाङ गोलीसहितको प्रतिनिधि मण्डलले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्दै । तस्बिर : सौजन्य–प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय, रासस

k|wfgdGqL bfxfn;Fu lzi6frf/ e]6 Pl;ofsf nflu af]cfcf] d~rsf] jflif{s ;Dd]ngdf efu lng xfOgfg k|fGtsf] af]cfcf] k'Ug'ePsf k|wfgdGqL k'iksdn bfxfn …k|r08Ú;Fu z'qmaf/ rLgsf pkk|wfgdGqL emfª uf]nLn] lzi6frf/ e]6 ub}{ . tl:a/M ;f}hGo–k|wfgdGqLsf] lghL ;lrjfno, /f;;

प्रधानमन्त्री दाहालसँग शिष्टाचार भेट : एसियाका लागि बोआओ मञ्चको वार्षिक सम्मेलनमा भाग लिन हाइनान प्रान्तको बोआओ पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग शुक्रबार चीनका उपप्रधानमन्त्री झाङ गोलीले शिष्टाचार भेट गर्दै । तस्बिरः सौजन्य–प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय, रासस