यसरी गरिँदैछ म्यादी प्रहरी छनौट (तस्बिरहरुसहित)

DofbL k|x/Ldf k/LIff lbFb} dlxnf wflbªsf] dn]v'df DofbL k|x/Ldf egf{sf nflu k/LIff lbFb} dlxnf . oxfF dlxnfsf] pNn]Vo ;xeflutf /x]sf] 5 . tl:a/ M ;Ltf/fd clwsf/L, dn]v' -wflbª_, /f;;

म्यादी प्रहरीमा परीक्षा दिँदै महिला : धादिङको मलेखुमा म्यादी प्रहरीमा भर्नाका लागि परीक्षा दिँदै महिला । यहाँ महिलाको उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ । तस्बिर : सीताराम अधिकारी, मलेखु (धादिङ), रासस

DofbL k|x/L 5gf]6 :yfgLo txsf] lgjf{rgsf] nflu ?s'ddf DofbL k|x/L 5gf]6 ul/Fb} . tl:a/ M nf]s]Gb| vgfn, ?s'd, /f;;

लागि रुकुममा म्यादी प्रहरी छनोट गरिँदै । तस्बिर : लोकेन्द्र खनाल, रुकुम, रासस

 

DofbL k|x/L 5gf]6 :yfgLo txsf] lgjf{rgsf] nflu ?s'ddf DofbL k|x/L 5gf]6 ul/Fb} . tl:a/ M nf]s]Gb| vgfn, ?s'd, /f;;
स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि रुकुममा म्यादी प्रहरी छनोट गरिँदै । तस्बिर : लोकेन्द्र खनाल, रुकुम, रासस
DofbL k|x/Ldf k/LIff lbFb} dlxnf wflbªsf] dn]v'df DofbL k|x/Ldf egf{sf nflu k/LIff lbFb} dlxnf . oxfF dlxnfsf] pNn]Vo ;xeflutf /x]sf] 5 . tl:a/ M ;Ltf/fd clwsf/L, dn]v' -wflbª_, /f;;
धादिङको मलेखुमा म्यादी प्रहरीमा भर्नाका लागि परीक्षा दिँदै महिला । यहाँ महिलाको उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ । तस्बिर : सीताराम अधिकारी, मलेखु (धादिङ), रासस
DofbL k|x/L 5gf]6 :yfgLo txsf] lgjf{rgsf] nflu ?s'ddf DofbL k|x/L 5gf]6 ul/Fb} . tl:a/ M nf]s]Gb| vgfn, ?s'd, /f;;
स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि रुकुममा म्यादी प्रहरी छनोट गरिँदै । तस्बिर : लोकेन्द्र खनाल, रुकुम, रासस