शनिवार २ कार्तिक, २०७६ (Saturday, 19th October 2019)
२ कार्तिक, २०७६ (19 October 2019)

Tags: स्तरीय प्रहरी सेवाको आवश्यकता

स्तरीय प्रहरी सेवाको आवश्यकता

स्तरीय प्रहरी सेवाको आवश्यकता

  श्रीप्रसाद प्रसाई नेपाल प्रहरीलाई समयानकूल प्रभावकारी सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा विकसित गर्ने प्रयास बराबर हुँदै आएका छन् । प्रहरीलाई व्यावसायिक रूपमा दक्ष बनाउन राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय...