महायज्ञमा दान दिन आउँदै सौन्दर्यकर्मी

dxfo1df bfg lbg cfpFb} ;f}Gbo{sdL{ bdf}nL, @@ df3 M !)* lkm6sf] Jof;d"lt{ lgdf{0ffy{ Jof;If]q lzjk~rfog ljsf; sf]ifsf] cfof]hgfdf tgx'Fsf] bdf}nLdf hf/L dxfo1df a'waf/ ? %@ xhf/ % ;o %% bfg lbg j]ife"iffdf ;lhP/ cfPsf ;f}Gbo{sdL{ . df3 @* ut];Dd ;~rfng x'g] dxfo1df ? kfFr s/f]8 ;ªsng ug]{ nIo /flvPsf] 5 . t:jL/ M s[i0f Gof}kfg]÷/f;;

१०८ फिटको व्यासमूर्ति निर्माणार्थ व्यासक्षेत्र शिवपञ्चायन विकास कोषको आयोजनामा तनहुँको दमौलीमा जारी महायज्ञमा बुधबार रु ५२ हजार ५ सय ५५ दान दिन वेषभूषामा सजिएर आएका सौन्दर्यकर्मी । माघ २८ गतेसम्म सञ्चालन हुने महायज्ञमा रु पाँच करोड सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तस्वीर : कृष्ण न्यौपाने/रासस

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 144 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

चिसो बढेपछि बेँसी झर्न थाले भेडीगोठ

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९