Friday, December 4, 2020
Home बिचार जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने उपाय

जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने उपाय

१. पृष्ठभूमि: 
नेपालको संविधानमा तीन तहका सरकारका अतिरिक्त जिल्ला सभा तथा समन्वय समितिसमेतको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २२० मा तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ देखि ९६ सम्म जिल्लासभा तथा समन्वय समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकारका बारेमा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारका विगत वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमनलगायतका क्षेत्रमा प्रभावकारिताको बारेमा बोलिएको एवं प्रदेश सरकारका नीतिमा पनि सोही वरिपरिका विषय सम्बोधन गरिएको पाइन्छ ।

यसैबीच, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबाहेक अन्य संघीय कानुन तथा कार्यविधिमा जिल्ला सभा तथा समन्वय समिति तथा त्यसका प्रमुखलगायतको भूमिकाका बारे उल्लेख गरिएको पाइन्छ । सबै प्रदेशबाट जिल्लासभाका सम्बन्धमा तथा सभाका सदस्यले पाउने सेवा सुविधाका बारेमा कानुन तथा कार्यविधिको तर्जुमा गरेको देखिन्छ । धेरै जिल्ला सभाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ को उपदफा ४ बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड बनाई लागू गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

२. जिल्ला सभा तथा समन्वय समितिका कार्य: 
माथि उल्लिखित संवैधानिक प्रबन्ध तथा कानुनमा भएका व्यवस्था, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका नीतिगत निर्णय तथा जिल्ला सभाको निर्णयअनुसार जिल्ला सभा तथा सो सभाको समन्वय समितिले हालसम्म देहायका कामको सम्पादन गरिआएको पाइन्छ ।
क. संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम स्थानीय तहको नीति तथा योजनाको अनुगमन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सहजीकरण,
ख. संघीय तथा प्रदेश सरकारका तोकिएका योजनाको कानुन र कार्यविधिअनुसार अनुगमन र सुपरिवेक्षण,
ग. कानुन र कार्यविधिअनुसार जिल्ला स्तरमा कार्यरत गैससको कार्यको सुपरिवेक्षण र अनुगमन,
घ. संघीय सांसदहरूको संयोजनमा रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको समिति र सचिवालयको भूमिका तथा ती आयोजनाहरूको अनुगमन,
ङ. प्रदेश सभामा सदस्यको संयोजनमा रहेको विकास योजनाको सचिवालय र अनुगमन (केही जिल्लामा मात्र),
च. खानी तथा नदीजन्य पदार्थको दोहनको अनुगमनको नेतृत्व,
छ. संघ तथा प्रदेश सरकारका केही कार्यक्रमको व्यवस्थापन जस्तै ः गरिबसँग विश्वेश्वर, लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम, बहुक्षेत्रीय पोषण आदि,
ज. जिल्ला स्तरका केही विषयगत कार्यक्रमको संयोजन वा अध्यक्षता,
झ. राष्ट्रिय दिवसका जिल्लास्थित समारोह व्यवस्थापन,
ञ. क्षमता विकास कार्यक्रम (सुरुका वर्षमा),
ट. जिल्लास्थित विभिन्न समितिमा रही कार्यसम्पादन जस्तै ः विपद जोखिम न्यूनीकरण आदि,
ठ. चौमासिक तथा वार्षिक समीक्षा गोष्ठी, तथा सार्वजनिक सुनुवाइ आदिमा प्रतिनिधित्व,
ड. संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारका अन्य कानुन, जिल्ला सभाका निर्णय आदिबाट तोकिएका अन्य जिम्मेवारीको कार्यान्वयन र समन्वय,
ढ. अन्य ।

सबै प्रदेशबाट जिल्ला सभाका सम्बन्धमा तथा सभाका सदस्यले पाउने सेवा सुविधाका बारेमा कानुन तथा कार्यविधिको तर्जुमा गरेको छ

३. कार्यसम्पादनको प्रभावकारिता:
संविधान तथा मौजुदा कानुनले प्रदान गरेका केही कार्य अधिकारको कार्यान्वयनका क्षेत्रमा जिल्ला सभा तथा समन्वय समितिले प्रभावकारी रूपले कार्यसम्पादन गर्न नसकेको एवं यस समितिको महŒव र क्षेत्राधिकारप्रति सरोकारवालाको बुझाइमा केही अस्पष्टता रहेको अनुभूति गरिएको देखिन्छ । हालसम्मको मध्यावधि मूल्यांकनमा जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति उपरका चुनौती तथा समस्या देहायबमोजिम रहेका छन् ।
क. तीनै तहका सरकारको काम कारबाहीलाई स्थानीय स्तरमा सामान्जस्यता कायम राखी व्यवस्थित रूपमा समन्वय गर्ने-गराउने एकीकृत नीति स्पष्ट नभएको,
ख. प्रदेश १ बाहेक धेरैजसो प्रदेशले स्पष्ट रूपमा संविधानबमोजिम जिल्ला सभासम्बन्धी ऐन जारी नगरेको,
ग. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम नियमावली जारी नहुँदा जिल्ला सभाका लागि तोकिएका कार्यको कार्यान्वयनको कार्यविधि र कार्यढाँचामा अन्योलता देखिएको,
घ. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७८ मा स्थानीय तहको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीअनुसार जिससले अनुगमनसम्बन्धी नीति, कार्यविधि वनाउने र तथा चेकलिस्टसमेत बनाई कार्यसम्पादन गर्ने कार्यमा गतिशीलता नदेखिएको,
ङ. हरेक स्थानीय तहमा हुने सोही तहबाट सञ्चालित, प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित तथा संघीय सरकारबाट सञ्चालित सयौं योजनाको विस्तृत र सघन अनुगमन हुन नसकेको,
च. जिल्लाका रणनीतिक योजनाको तर्जुमा तथा जिल्ला गौरव योजना तर्जुमा गर्ने कार्यको समन्वयमा क्षमता प्रकट नगरेको,
छ. योजना तर्जुमा तथा नीति विश्लेषणका लागि आवश्यक पर्ने जिल्ला पाश्र्र्वचित्रको एकीकृत विद्युतीय सूचना प्रणालीको विकास नभएको,
ज. स्थानीय तहमा भएको असन्तुलित जनशक्तिमा जिससले मद्दत पु¥याउन सकेको,
झ. संघीय सांसद तथा प्रदेश सांसदबाट विनियोजन हुने योजनालाई योजनागत प्रक्रियामा आबद्ध गर्न नसकिएको,
ट.नागरिक समाजसँग तीनै तहका सरकारको नियमित परामर्शको अभाव रहेको,
ठ. संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट गठन हुने आयोगलगायतका विभिन्न समितिमा जिसस प्रमुखको उपस्थितिको सदुपयोग नभएको,
ड. जिल्ला समन्वय समिति स्वयंको वित्तीय, संगठनात्मक, व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक क्षमतामा न्यूनता देखापर्दा स्थानीय तहको क्षमता विकासका क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपले कार्यसम्पादन हुन नसकेको,
ढ. सबै निकायलाई एकै ठाउँमा राखी नीतिगत छलफल र एकीकृत अनुगमन गर्ने कार्यमा साबिकको जिविसले प्राप्त गरेको ‘सौर्य र गरिमा’मा ह्रास आएको ।

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यसम्पादनमा आउने प्रभावकारिताले स्थानीय तहको सुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार ल्याउने देखिन्छ

४. जिससलाई प्रभावकारी बनाउन चालिनुपर्ने उपाय:
जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधानमा प्रदान गरिएको काम, कर्तव्य र अधिकारबमोजिम कार्यसम्पादन गरी गतिशील बनाउन देहायको नीतिगत, कानुनी, संगठनात्मक, प्रणालीगत तथा मनोव्यवहारगत पक्षमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ ।
क. बहुआयामिम सूचना समावेश भएको जिल्लास्तरीय प्रोफाइल निर्माण गरी विद्युतीय सूचनासहितको साझा सूचना केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने,
ख. अन्तरपालिका स्तरको तथा जिल्लास्तरीय गौरव र रणनीतिक योजनाको निर्माण गर्ने,
ग. दिगो विकास लक्ष्यसमेतलाई हेरी जिससको संयोजनमा दोहोरोपना नहुनेगरी तीनै तहका सरकारले संयुक्त रूपमा योजना निर्माण प्रक्रिया सहभागिता जनाउने,
घ. जिससलाई जिल्लाको नीति समन्वय तथा अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, बेस्ट प्राक्टिक्सको सेयरिङ गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्ने,
ङ. स्थानीय तहबाट आआफ्नो अधिकार र मौलिक नीतिको प्रतिकूल नहुनेगरी जिल्ला स्तरमा कर दस्तुर, सेवा शुल्क, भवन निर्माण आचार संहितालगायतका नीतिमा सकेसम्म एकरूपता कायम गर्न जिससले समन्वय गर्ने,
च. एकल अधिकार तथा साझा अधिकार सूचीभित्र रहेका कामका सम्बन्धमा स्थानीय तहले बनाउने कानुन र नियमको गुणस्तरीय मस्यौदा तर्जुमामा समन्वय, अनुभव आदानप्रदान आदिमा सामान्जस्यता कायम गर्न जिससमा फोकल इकाइ र अधिकृतको व्यवस्था गरी समन्वय र सहजीकरण गर्ने, जिसस प्रमुखलाई जिल्लाभित्रका स्थानीय तहको ऐन कानुनको प्रमाणीकरणको भूमिका दिने (संघको सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रदेशको प्रदेश प्रमुखज्यूले प्रमाणीकरण गर्ने कार्य गरे जस्तै),
छ. स्थानीय तहमा समय समयमा हुने प्राविधिकलगायतको सक्षम जनशक्तिको असन्तुलनलाई अल्पकालीन रूपले समाधान गर्न पालिकाबीचको समन्वयमा छोटो अवधिको काज खटाइ जनशक्तिको अभावको पूर्ति गर्ने,
ज. स्थानीय तहको समग्र व्यवस्थापन परीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा जिससको भूमिकालाई सुस्पष्ट गर्ने तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रबन्धमार्फत जिल्लास्तरीय अम्बुड्स म्यानको सचिवालयको रूपमा स्थापना र क्षमता विकास गर्ने,
झ. स्थानीय निकायको आन्तरिक नियन्त्रण पद्धति तथा नतिजामूलक अनुगमन र मूल्यांकनमा जिल्लासभा तथा जिससलाई सक्रिय बनाई जिससको मूल्यांकनका आधारमा स्थानीय तहलाई अनुदान वृद्धिलगायत प्रोत्सहान प्रणालीको विकास गर्ने,
ञ. स्थानीय तहको तथा जिल्ला स्तरमा रहेका संघीय तह र प्रदेश तहका सरकारी कार्यालयको विकास कार्यक्रमको तेस्रो पक्ष अनुगमनका लागि जिससले सभाबाट कार्यविधि बनाई अनुगमन गर्न वातावरण बनाउन सकिन्छ ।
ट. तीनै तहका योजना तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक परीक्षणमा जिससको अनिवार्य उपस्थिति गराउने पद्धतिको विकास गर्ने,
ठ. जिल्ला समन्वय समितिमा क्षमता विकास कोषको व्यवस्था तथा क्षमता विकासका लागि तोकिएका अन्य तालिम केन्द्र र कार्यक्रमसँग समन्वय गरी सबै तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि माग र आवश्यकताका आधारमा सामायिक तालिम, सीप तथा अनुशिक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
ड. जिससमा जिल्लास्तरीय गुनासो व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना, निजी क्षेत्र, सहकारीलगायतका जिल्लास्तरीय सञ्जाल तथा नागरिक समाज र तीनै तहका सरकारबीचको साझा अन्तक्र्रिया मञ्चको रुपमा विकास गर्ने,
ढ. जिल्लास्तरीय विपद जोखिमको न्यूनीकरणमा लागि प्रतिकार्य योजनालगायतका क्षेत्रमा सबै सरकारका तहसँग समन्वय गरी सो समितिको कार्यमा मद्दत पु¥याउने,
ण. संघीय सांसद र प्रदेश सांसदको नेतृत्वमा हुने विकास निर्माणका योजनाको निर्देशक समितिमा जिसस प्रमुखलाई समावेश गर्ने र दुवै कार्यक्रमको सचिवालय बेग्लाबेग्लै निकायमा नराखी जिससमा राख्ने,
त. चौमासिक तथा वार्षिक समीक्षाका लागि तीनै तहका निकाय र गैससलाई अनिवार्य गरी नागरिकसामु समीक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
थ. जिल्लास्तरीय संस्कृति संयोजन केन्द्रको जिम्मेवारी वहन गर्ने,
द. संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट कानुन तथा गठन आदेशबमोजिम गठन हुने जिल्लास्तरीय अस्थायी संरचना तथा सामाजिक संरचनामा जिसस प्रमुखलाई तोकी प्रशासनिक खर्चको कटौती गर्ने र उद्देश्य प्राप्तिलाई सफल बनाउने । जस्तै ः सुकुम्बासी आयोग, अस्पताल विकास समिति आदि,
ध. स्थानीय तहका पदाधिकारीको आचार संहिताको अनुगमन तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सम्पत्ति विवरणको अनुगमन तथा महालेखापरीक्षकका बेरुजुको फलोअप गराउन जिम्मा दिने,
न. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट स्थानीय तहका उजुरीका सम्बन्धमा हुने प्रारम्भिक अनुसन्धानका लागि सहजीकरण गर्न जिससलाई अनुरोध गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने,
नÞ. संविधानको धारा २३५को उपधारा (१) (२) र (३) को व्यवस्थाअनुसार कानुन बनाउँदा जिससको भूमिका स्पष्ट पार्ने,
प. मानवअधिकार आयोगले विकासको अधिकारका सम्बन्धमा अनुगमन गर्दा जिससलाई समन्वय गर्न सक्ने ।
फ. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई थप प्रोत्सहानका लागि जिससले पालिकाको सुशासनको अवस्थाबारे सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
ब. समावेशी आयोग, महिला, दलितलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगको ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कार्यविधिमा प्रबन्ध गरी जिल्लास्थित सम्पर्क कार्यालयको रूपमा जिससलाई राख्न सकिने ।
भ. नेपाल सरकार एवं प्रदेश सरकारबाट जारी भएका कार्यविधिअनुसार नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थको सहजीकरण, नियमन तथा अनुगमनका लागि थप अधिकार प्रदान गर्ने,
म. जिससका सदस्यको मर्यादाक्रमको व्यवस्था गरी उत्प्रेरित गर्ने ।

यो पनि पढ्नुहोस   सम्पादकीय : सहुलियत ऋण सदुपयोगको प्रश्न

अतः जिल्ला समन्वय समितिको कार्यसम्पादनमा आउने प्रभावकारिताले स्थानीय तहको सुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार ल्याउने देखिन्छ । अबको जिसस स्थानीय तहको सहजकर्ता, वाच डग, नीति समन्वय र अध्ययन केन्द्र बन्नुपर्छ । साथै, यो त प्रदेश सरकारको सहयात्री, संघीय सरकारको नीति प्रवाह केन्द्र, जिल्लास्तरका सामाजिक संगठन र नागरिक समाजको बहसको वैधानिक थलो बनाउने दिशामा जानु आवश्यक छ । संघीयताको रूप पक्ष मात्र होइन, सार पक्षमा यस निकायले खेल्ने भूमिकाको खोजी र विकास गरौं ।

यो पनि पढ्नुहोस   सम्पादकीय : सहुलियत ऋण सदुपयोगको प्रश्न

(लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव हुन् ।)

(Visited 365 times, 2 visits today)
Loading comments...

आजको समाचार

एनसेल अफर : १७ रूपैयाँमा ६० मिनेट कुरा गर्न पाइने

काठमाडौं । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आफ्ना प्रिपेड ग्राहकका लागि २ वटा नयाँ भ्वाइस प्याक ल्याएको छ । यसअन्तर्गत ग्राहकले अझै सुलभ दरमा आफ्ना साथीभाइ...

लैङ्गिक समानता र हिंसारहित समाजको निर्माण सम्भव छ

अहिले लैङ्गिक हिंसाविरुद्वको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । लैङ्गिक हिंसाविरुद्व काम गरिरहेका, लैङ्गिक समानता र न्यायका पक्षमा काम गरिरहेका, महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम...

कसरी ल्याइँदै छ नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप ?

काठमाडौं । सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन तयारी थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोनाविरुद्ध खोप ल्याउन द्रुत प्रतिकार्य योजना बनाएको हो । द्रुतकार्य...

निगमले झापामा एलपी ग्याँस र पेट्रोलिय पदार्थको भण्डारण विस्तार गर्ने

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले झापामा एल.पी ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने भएको छ । निगमले ४० हजार किलोलिटरको पेट्रोलियम पर्दाथ...

पत्रकारमाथि आक्रमण गर्ने मालपोतका कर्मचारी पक्राउ

दमक । पत्रकारमाथि आक्रमण गर्ने झापाको दमकस्थित मालपोत कार्यालयका कर्मचारी इन्द्र राजवंशी पक्राउ परेका छन् । खरिदार राजवंशीलाई पीडितको उजुरीपछि आवश्यक अनुसन्धानका लागि आज...

साताका लोकप्रिय समाचार

१ सय ९७ वर्षपछि भारत र अमेरिकामा चियाको ट्रेडमार्क सम्झौता

इलाम । चियाको राजधानी इलाम भएपनि इलामकै किसानहरुले उचित मुल्या नपाएको भन्दै बेलाबेलामा आन्दोलन र धर्ना लगायतका कार्यक्रम गरेर मात्र चियाको मुल्य पाउने गरेका...

विमानस्थलमा लागेको आगो नियन्त्रणमा

सिमकोट । सिमकोटस्थित विमानस्थलको कर्मचारी बस्ने क्वाटरमा लागेको आगो नियन्त्रणमा आएको छ । आज बिहान ४ बजे लागेको आगो ३ घण्टापछि पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा आएको...

उदयपुरको सौर्य सिमेन्ट खानीमा बम विस्फोट, ५ जना घाइते

उदयपुर । उदयपुरको कटारी नगरपालिका– ८ मर्जेतपुरस्थित भान्टारीमा रहेको सौर्य सिमेन्ट उद्योगको चुनढुंगा खानीमा विहिबार राति अज्ञात समुहले शक्तिशाली बम विस्फोट गराएको छ ।...

एकता मजबुत हुने आशामा नेकपाका नेता कार्यकर्ता

भजनी । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला तल्लो तहका नेता भने अझै पार्टीको आन्तरिक विवादको समाधान हुने आशामा देखिएका...

नेकपाको ‘दस्तावेज युद्ध’

मौसम चिसिँदो छ । महामारीको त्रास कायमै छ तर खोपको अनुसन्धान र परीक्षणमा भएको हालसम्मको प्रगतिले आशा जगाएको छ । छिमेकी मुलुकहरू भारत र...

ट्रेन्डिङ

दुई सिफ्टमा कर्मचारी : सेवाप्रवाह झन् कमजोर

काठमाडौं । सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेर सरकारी कार्यालय सञ्चालन गरे पनि सेवाग्राहीले प्रभावकारी रूपमा सेवा पाउन सकेका छैनन् । सरकारले सञ्चालन गरेको दुई सिफ्टको...

स्वास्थ्य सामग्रीमा ५७ प्रतिशत बढी नाफा लिँदै कालोबजारी

काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीले अहिले बजारमा स्वास्थ्य सामग्री निकै अभाव छ । बजार अभावको फाइदा लुट्दै स्वास्थ्य सामग्री बिक्री वितरण गर्ने व्यापारीले...

बझाङ र बैतडीको सिमानामा महिलाको बेवारिसे शब

बझाङ । बझाङ र बैतडीको सिमानामा अन्दाजी ४०(५० बर्षिया एक महिलाको सब बेवारीसे अवस्थामा फेल परेको छ । बझाङ जिल्लाको जिल्लाको केदार...

किशोरीलाई दुर्व्यवहार गर्नेले धम्कि दिएपछि कार्वाहीको माग गर्दै धर्ना

  सप्तरी, राजबिराज । आफनो सुमदायकी एक किशोरी माथि एक समुहले हातपात तथा दुव्यर्वहार गरेको भन्दै दोषीलाई कार्यवाही माग्दै शुक्रवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना...

जोखिममा अमेरिका उडे सरोज खनाल

काठमाडौं । अमेरिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमणले महामारीको रूप लिइरहेका बेला आइतबार अभिनेता सरोज खनाल अमेरिका उडेका छन् ।आफ्नो परिवार सबै अमेरिकामा भएकाले...

अमेरिकी र जापानीसहित कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या ७२२ पुग्यो

बेइजिङ । चीनबाट सुरु भइ विश्वका विभिन्न देशमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या शनिबारसम्म ७२२ पुगेको छ ।

दैनिक ६ देखि ७ जना बलात्कृत

महेश्वर गौतम काठमाडौं । नेपालमा दैनिक ६ देखि ७ जना महिला बलात्कार तथा जबर्जस्ती करणीको सिकार हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाल प्रहरीले पीडित...

रश्मि देशाईका बोल्ड तस्विर (फोटोफिचर)

मुम्बई । भारतीय टेलिचलचित्र दुनियामा चर्चित कलाकार हुन् रश्मी देशाई । ‘बिग बोस १३’ मा सहभागी रश्मिका बोल्ड तस्विर सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बन्ने...

RAJDHANIDAILY VIDEO

HAMRO PATRO

प्रमुख

गट्ठाघरमा पकेट मार्ने कौशलटारबाट पक्राउ

भक्तपुर । मध्यपुर ठिमी नगरपालिका– ३ गठ्ठाघरस्थित बस स्टपबाट माइक्रोबस चढेर रत्नपार्क जाने क्रममा गठ्ठाघर बस्ने २९ वर्षीय पुरुषले गोजीमा बोकेको ५० हजार रुपैयाँ...

प्रहरी समायोजनको प्रारम्भिक काम सुरु

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) प्रतिवेदन पास भएलगत्तै गृह मन्त्रालयले समायोजनको काम अघि बढाएको छ । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी...

नेकपा विवाद : अध्यक्षद्धय ओली र दाहाल बीच सम्वाद हुनै छोडयो

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद बढदै गईरहेका बेला दुई अध्यक्षका बीचमा सम्बाद हुन छोडेको छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी...

बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरेका किशोर प्रहरीलाई छलेर फरार

धनगढी। बझाङमा तीन महिनाअघि एक १२ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोगमा कारागार चलान भएका ब्यक्ति फरार भएका छन् । गत असोजमा जिल्लाको मष्टा गाउँपालिकाकी...

भर्खरै

गट्ठाघरमा पकेट मार्ने कौशलटारबाट पक्राउ

भक्तपुर । मध्यपुर ठिमी नगरपालिका– ३ गठ्ठाघरस्थित बस स्टपबाट माइक्रोबस चढेर रत्नपार्क जाने क्रममा गठ्ठाघर बस्ने २९ वर्षीय पुरुषले गोजीमा बोकेको ५० हजार रुपैयाँ...

घाँस काट्न गएकी बालिकामाथी यौन दुर्व्यवहार

काठमाडौं । ८ वर्षीया बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा कञ्चनरुप नगरपालिका–११ बस्ने २४ वर्षीय दिपक गाईनलाई बिहीबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । घाँस काटन...

उदयपुरको सौर्य सिमेन्ट खानीमा बम विस्फोट, ५ जना घाइते

उदयपुर । उदयपुरको कटारी नगरपालिका– ८ मर्जेतपुरस्थित भान्टारीमा रहेको सौर्य सिमेन्ट उद्योगको चुनढुंगा खानीमा विहिबार राति अज्ञात समुहले शक्तिशाली बम विस्फोट गराएको छ ।...

१० किलो चरेशसहित बैतडीमा एक जना पक्राउ

बैतडी । १० किलो चरेशसहित बैतडीमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा बझाङको बुङ्गल नगरपालिका वडा नम्बर ९ बस्ने ३० वर्षीय मानबहादुर...

धेरै पढिएका

देशप्रेमको गीत लिएर आइन् सुजाता

काठमाडौं । गायिका सुजाता केसीले नयाँ देशभक्ति गीत ‘वीर गोर्खाली...’ बजारमा ल्याएकी छन् । जसमा सुजाताले देशको जग्गा विदेशले मिचेको कुरामा जनतालाई सह्य नभएको...

वैकल्पिक प्रणालीमा ६४ प्रतिशत विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावहीन : अध्ययन

काठमाडौँ । कोभिड–१९ महामारीपछि सञ्चालित वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइमा ६४ दशमलव ३ प्रतिशत बालबालिकाको सिकाइ प्रभावहीन भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । उनीहरु घरमै सिकाइ...

रौतहटका ८ वटा क्रसर उद्योग बन्द गर्ने प्रशासनको निर्णय

रौतहट । मापदण्ड बिपरित चलेका रौतहटका ८ वटा क्रसर उद्योग बन्द हुनेभएका छन् । मंगलबार क्रसर उद्योगहरुको बिस्तृत अध्ययन तथा अनुगमन समितिको बैठकले मापदण्ड...

रोल्पाको लाँकुरीको शवस्टेशन चार्ज

रोल्पा । रोल्पाको लाँकुरीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३३÷११ केभी शवस्टेशन चार्ज भएको छ । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वमा...

ई-पेपर

छुटाउनुभयो कि?

(Visited 90 times, 1 visits today)