सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा

j''wjf/ sf7df8f}+ df cfof]lht g]kfn b""/;~rf/ s+kgL lnld6]8sf] !^ cf}+ jflif{sf]T;j ;df/f]xnfO{ ;Djf]wg ub}{ ;+rf/ tyf ;'rgf k|ljlwdGqL uf]s'n k|;fb jfF:sf]6f . tl:a/ Mk|bLk/fh jGt,/f;;

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको १६औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै । तस्वीर : प्रदीपराज वन्त/रासस

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 74 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

स्थगित मतगणना तत्काल सुरु नगरे एमालेले सडक संघर्ष गर्ने

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९